BYDLENÍ K-PAX (chráněné bydlení)

POSLÁNÍ

Posláním služby je podporovat lidi s duševním onemocněním, kteří chtějí nabývat anebo upevňovat dovednosti potřebné pro získání a udržení si dlouhodobého bydlení v běžné společnosti. Tato podpora probíhá prostřednictvím intenzivní, individuální, časově ohraničené spolupráce v bezpečném prostředí. 

CÍLE BYDLENÍ K-PAX 

Zaměřené na klienta 

 • podporovat u klientů zvyšování a udržení dovedností potřebných k samostatnému bydlení (např. obvyklé stravovací návyky, zvládnutí péče o domácnost, finanční hospodaření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc) – měříme na základě kompetenčních dotazníků – 1x za 2-3 měsíce 
 • u 25 % klientů dojde k zvýšení dovedností ve dvou oblastech minimálně o jeden stupeň 
 • připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě (práce, vztahy, sociální kontakty, volný čas, vyřizování běžných věcí na úřadě) a měřit změny v těchto dovednostech pomocí kompetenčního dotazníku a změny v subjektivně vnímané kvalitě života skrze nástroj AQoL  
 • podporovat klienty při hledání následného samostatného bydlení – minimálně 2 klienti mají podanou žádost o byt v místě svého bydliště, minimálně 3 klienti po odchodu ze služby jdou do samostatného bydlení 

Ideální výstup služby: klient má samostatné bydlení nebo se stává plnohodnotným členem domácnosti. 

Samostatným bydlením je myšleno takové bydlení, v němž je klient tím, kdo rozhoduje nebo spolurozhoduje o tom, jak je domácnost vedena a nese za ni odpovědnost. 

Zaměřené na službu 

 • zapojit službu do regionálního systému péče o osoby s duševním onemocněním (služba je v komunitních plánech sociálních služeb na zájmovém území)
 • být aktivní ve spolupráci s dalšími subjekty v péči – navázaná spolupráce s dalšími sociálními službami, zdravotními službami, sociálními odbory obcí, lékaři, atd. 
 • služba zaznamenaná v komunitním plánu sociálních služeb na zájmovém území bude realizována  
 • sjednotit pohled na způsob poskytování služby chráněného bydlení na území regionu
 • naplňovat kapacitu služby na 100 % 

Zaměřené na společnost 

 • aktivně se zapojit do reformy péče o osoby s duševním onemocněním (aktivní účast na konferencích a pracovních setkáních)
 • ovlivňovat postoje veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním prostřednictvím akcí pro veřejnost (Týdny pro duševní zdraví)
 • aktivně se účastnit v pracovních skupinách komunitního plánování měst a obcí v regionu

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k samostatnému bydlení potřebné. 

Je určena primárně pro osoby s duševním onemocněním (zejména schizofrenie, afektivní poruchy), které jsou starší 18 let a trvale žijí nebo pracují na území Jihočeského kraje. Jestliže není naplněna kapacita služby a není evidován žádný zájemce o službu z Jihočeského kraje, může tuto službu využít i zájemce z jiné části ČR.  

Tato služba není určena lidem, kteří chtějí pouze bydlet.  

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • zájemce je mladší 18 let
 • zájemce je osobou s mentálním postižením
 • zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • zájemce očekává trvalou intenzivní celodenní péči
 • zájemce potřebuje bezbariérový přístup
 • zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel BYDLENÍ K-PAX
 • BYDLENÍ K-PAX nemá volnou kapacitu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DOSTUPNOST SLUŽBY BĚHEM DNE

Ubytování – nepřetržitě  

Ostatní základní činnosti podle zákona jsou poskytovány osobně od 7:30 do 17:30 hodin (v návaznosti na individuální potřeby klientů), v ostatní době je držena pracovní pohotovost (dle zákoníku práce). 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytovaná v Českých Budějovicích na adrese Branišovská. Objekt je cca 100 m od zastávek MHD (zastávka U Parku a Vysokoškolské koleje – osm linek autobusu). V prvním nadzemním podlaží domu je dvoulůžkový pokoj s kuchyní a sociálním zařízením. Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení a obývák pro obyvatele BYDLENÍ K-PAX. Ve třetím nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení. Zázemí sociálních pracovníků je v samostatných prostorech chráněného bydlení. Celková výměra podlahové plochy je cca 220 m2 s tím, že součástí objektu je také menší dvorek cca 70 m2. Budova není bezbariérová.
Od 1. 3. 2018 je služba poskytovaná také na adrese Žerotínova. V prvním nadzemním podlaží je kancelář (zázemí pracovníků), sociální zařízení a dva samostatné pokoje. V druhém nadzemním podlaží jsou tři samostatné pokoje. V suterénu se nachází kuchyň, prádelna, sušárna, skladová místnost a sociální zařízení. Celková výměra podlahové plochy je cca 150 m2. Objekt je umístěný na pozemku/zahradě. Budova není bezbariérová.

Tato služba byla v roce 2023 financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje a z dotace Statutárního města České Budějovice. 

Když chceš, tak můžeš... podporovat FOKUS České Budějovice

Není nic jednoduššího, než přispět a pomoci lidem s duševním onemocněním.

Chci pomáhat