Info ze zákona – Soc. rehabilitace

POSLÁNÍ KOMUNITNÍHO TÝMU

Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení.

CÍLE KOMUNITNÍHO TÝMU

Zaměřené na klienta

 • Posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti.
 • Dodávat odvahu, naději a poskytovat praktickou podporu ve snaze žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení).
 • Posilovat u klientů schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.) a poskytovat emoční podporu.
 • Pomáhat klientům orientovat se ve své životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro její řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ni požádat, naučit se hledat cestu jak situaci zvládnout, apod.).
 • Pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v nemoci (rozeznávat varovné příznaky nemoci, předcházet krizi, udržovat zdravý životní styl).

Zaměřené na službu

 • Provádět aktivní kontaktování v psychiatrických léčebnách (1xměsíčně) a na psychiatrickém oddělení Nemocnice (2xměsíčně).
 • Poskytovat podporu a poradenství i osobám v okolí klienta (relevantní informace o duševním onemocnění a zdravém způsobu života).
 • Aktivně vyjednávat s obcemi, ve kterých mají klienti služby trvalé bydliště, resp. kde žijí či pracují, o spolufinancování sociální služby.

Zaměřené na společnost

 • Aktivně se zapojit do reformy péče o osoby s duševním onemocněním (aktivní účast na konferencích a pracovních setkáních).
 • Ovlivňovat postoje veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním prostřednictvím akcí pro veřejnost (Týdny pro duševní zdraví).
 • Aktivně se účastnit v pracovních skupinách komunitního plánování měst a obcí v regionu

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 • zájemce patří do cílové skupiny (diagnóza,  věk, region, potřeba)
 • písemné doporučení ošetřujícího odborného lékaře – psychiatra. V odůvodněných případech se doporučení psychiatra nepožaduje
 • ústní nebo písemné uzavření smlouvy o poskytnutí služby
 • tým má volnou kapacitu

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • zájemce je mladší 12 let
 • zájemce je osobou s organickou duševní poruchou (např. demence)
 • zájemce je osobou s mentálním postižením
 • zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • komunitní tým nemá volnou kapacitu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KOMUNITNÍHO TÝMU

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ČASOVÝ RÁMEC SLUŽBY

Celková doba čerpání služby je posuzována pracovníkem resp. týmem podle individuálních potřeb klienta a může být poskytována i dlouhodobě a to vzhledem k charakteru duševního onemocnění, pokud je pro klienta přínosná.

DOSTUPNOST SLUŽBY BĚHEM DNE, TÝDNE

Pracovní doba pracovníků komunitního týmu je 40 hodin týdně s možným individuálním rozvržením od 7:00 do 18:00 hodin v jednotlivých pracovních dnech v závislosti na potřebách klinetů, se kterými splupracuje.
Klient má na pracovníka telefonický kontakt, který může v nevyhnutelných případech (náhlé zhoršení zdravotního stavu) použít i mimo pracovní dobu.
Doporučená délka individuálních intervencí je max. 60 minut. Výjimku tvoří nácviky dovedností či doprovody, které mohou tuto doporučenou dobu přesahovat.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služby komunitního týmu jsou poskytovány v domácím prostředí klienta, na veřejně dostupných místech, v prostorách o. s. nebo na zřízeném kontaktním místě. Komunitní tým poskytuje služby v dojezdové vzdálenosti do cca 1 hodiny od Českých Budějovic a od Českého Krumlova (tzn. ORP České Budějovice, ORP Český Krumlov, ORP Kaplice, ORP Trhové Sviny).

Ambulantní služby jsou poskytovány v:

Českých Budějovicích

pondělí: 7:30 – 16:00
úterý: 7:30 – 16:00
středa: 7:30 – 16:00
čtvrtek: 7:30 – 16:00
pátek: 7:30 – 16:00


Českém Krumlově

středa: 7:30 – 12:00
čtvrtek: 7:30 – 12:00

Mimo provozní dobu ambulantní služby v Českém Krumlově je možné si domluvit schůzku na telefonním čísle 732 126 340.

Terénní služby jsou poskytovány v:

Českých Budějovicích

pondělí: 7:30 – 17:00
úterý: 7:30 – 17:00
středa: 7:30 – 17:00
čtvrtek: 7:30 – 17:00
pátek: 7:30 – 17:00

Českém Krumlově

pondělí: 7:30 – 16:00
úterý: 7:30 – 16:00
středa: 7:30 – 16:00
čtvrtek: 7:30 – 16:00
pátek: 7:30 – 16:00