Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

 1. POSLÁNÍ SLUŽBY

Podporujeme lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.

 1. CÍLE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Zaměřené na klienty

 • obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky (počet klientů, kteří získají práci či pracovní rehabilitaci)
 • usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
 • umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
 • umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů

Zaměřené na službu

 • Aktivně vyjednávat s obcemi, ve kterých mají klienti služby trvalé bydliště, resp. kde žijí či pracují, o spolufinancování sociální služby.

Zaměřené na společnost

 • Aktivně se zapojit do reformy péče o osoby s duševním onemocněním (aktivní účast na konferencích a pracovních setkáních).
 • Ovlivňovat postoje veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním prostřednictvím akcí pro veřejnost (Týdny pro duševní zdraví).
 1. CÍLOVÁ SKUPINA OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Služby jsou určeny lidem s duševním onemocněním (především schizofrenie a afektivní poruchy) starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 1. OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE
 • Zájemce je mladší 18 let
 • Zájemce je osobou s organickou duševní poruchou
 • Zájemce je osobou s mentálním postižením
 • Zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • Zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel uvedených ve smlouvě

Přístup do zařízení pro osoby s omezenou hybností, které patří do cílové skupiny, je limitován bariérovostí budovy.

 

 1. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 •  

Služba je bezplatná.

Služba je poskytovaná na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

 1. PROVOZNÍ DOBA

České Budějovice

Pondělí 8:00 – 16:00  
Úterý 8:00 – 16:00  
Středa 8:00 – 16:00  
Čtvrtek 8:00 – 16:00  
Pátek 8:00 – 15:00  

Český Krumlov

     
Úterý 7:30 – 12:00  
Středa 7:30 – 12:00  
Čtvrtek 7:30 – 12:00  
     

Tato služba je financována z Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, z programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutárního města České Budějovice, z Města Český Krumlov.