Sociálně terapeutická dílna

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním při udržení struktury dne, při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností. 

CÍLE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Zaměřené na klienty

 • Je připraven prostor k obnovení, rozvinutí a posílení sociálních a pracovních dovedností a návyků (počet klientů, kteří získají práci či pracovní rehabilitaci)
 • Usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
 • Umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností 
 • Umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů 

Zaměřené na službu

 • Aktivně vyjednávat s obcemi, ve kterých mají klienti služby trvalé bydliště, resp. kde žijí či pracují, o spolufinancování sociální služby 
 • Spolupracovat s dalšími službami organizace na naplňování individuálních plánů klientů: 
  • se službou Komunitní tým na zakázkách typu „jít do práce“
  • se službou chráněného bydlení BYDLENÍ K-PAX na zakázkách typu strukturovat denní čas, rozvíjet sociální kontakty  

Zaměřené na společnost

 • Ovlivňovat postoje veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním prostřednictvím akcí pro veřejnost (Týdny pro duševní zdraví, prezentace výrobků Ateliéru Kočka) 

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Služby jsou určeny lidem s duševním onemocněním (především schizofrenie a afektivní poruchy) starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • Zájemce je mladší 18 let
 • Zájemce je osobou s organickou duševní poruchou
 • Zájemce je osobou s mentálním postižením
 • Zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • Zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel uvedených ve smlouvě

Přístup do zařízení pro osoby s omezenou hybností, které patří do cílové skupiny, je limitován bariérovostí budovy.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Služba je bezplatná.

Služba je poskytovaná na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

PROVOZNÍ DOBA

České Budějovice

Pondělí 8:00 – 16:00  
Úterý 8:00 – 16:00  
Středa 8:00 – 16:00  
Čtvrtek 8:00 – 16:00  
Pátek 8:00 – 15:00  

Český Krumlov

     
Úterý 7:30 – 12:00  
Středa 7:30 – 12:00  
Čtvrtek 7:30 – 12:00  
     

Tato služba byla v roce 2021 financována z Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.“, z programové a účelové dotace Jihočeského kraje, z Města Český Krumlov, z daru Města Volary.