Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby – Sociálně terapeutické dílny

Kdo uzavírá smlouvu  

Proces uzavírání smlouvy o poskytování služeb Sociálně terapeutické dílny vede a zodpovídá za něj sociální pracovník Sociálně terapeutické dílny. Zájemce o službu se procesu uzavírání smlouvy účastní osobně. Ve výjimečných případech (zájemce má omezenou svéprávnost k právním úkonům v oblasti uzavírání smluv, zájemce o to projeví zájem) se jednání účastní také další osoba (opatrovník či zákonný zástupce zájemce o službu, rodinný příslušník, blízká osoba). 

Kdy se uzavírá smlouva 

K uzavření smlouvy může dojít ve chvíli, kdy je zřejmé, že zájemce patří do cílové skupiny, služba má volnou kapacitu, zájemce má dostatek informací o službách, zájemce si stanovil osobní cíl a společně s pracovníkem se dohodli na způsobu spolupráce

Kde se uzavírá smlouva  

Schůzka k uzavření smlouvy se koná v prostorách organizace.  

Forma uzavřené smlouvy 

Smlouvu lze uzavřít pouze písemně.  

POSTUP UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY 

V případech, v nichž proces uzavírání smlouvy nenavazuje bezprostředně na jednání se zájemcem, pracovník znovu zájemci zopakuje základní informace o poskytované sociální službě Sociálně terapeutická dílna (v rozsahu jednání se zájemcem o službu) a dále postupuje dle níže uvedeného postupu. 

 1. Nebyl-li podepsán formulář Dojednání o ochraně osobních a citlivých údajů již při jednání se zájemcem o službu, pracovník požádá zájemce o podpis Dojednání. 
 2. Pokud se pracovník se zájemcem dohodli na způsobu využívání služby a na míře podpory, mohou přistoupit k samotnému uzavření smlouvy.  
 3. Uzavření smlouvy:
  1. Pracovník nechá zájemce, aby si pročetl návrh smlouvy o poskytování služeb Sociálně terapeutické dílny. 
  2. Pracovník se zájemcem projedná obsah smlouvy, otázkami zjišťuje, zda zájemce rozumí všem jejím ustanovením. 
 1. Pracovník zájemce informuje, že má možnost podat připomínku nebo námět, stěžovat si na poskytované služby, a poskytne mu informace, jakým způsobem postupovat.  
 2. Pracovník informuje zájemce o pravidlech pro plánování služby, přidělení klíčového pracovníka a možnosti a podmínkách jeho výměny.  
 3. Pracovník se se zájemcem dohodne na intervalu společných schůzek a způsobu setkávání. 
 4. Pracovník přikročí k podpisu písemné smlouvy. Pracovník se zeptá zájemce, zda rozuměl všem informacím, zda je vše v pořádku a navrhne podpis smlouvy. Písemnou smlouvu podepisují oba účastníci jednání. Jedno vyhotovení písemné Smlouvy založí pracovník do složky klienta, druhé obdrží klient. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 5. V případě, že v průběhu uzavírání smlouvy nastane situace, že pracovník musí z důvodu uvedených v zákoně (např. omezená svéprávnost…), odmítnout uzavřít smlouvu, postupuje podle pravidel pro odmítnutí zájemce o službu v souladu s jednáním se zájemcem o službu.