Projekty

Individual placement and support – podpora lidí sduševním onemocněním s uplatněním na trhu práce

Cílem projektu Individual Placement and Support je podpořit lidi s duševním onemocněním na jejich cestě do práce. Poskytovaná podpora je uzpůsobena v co nejvyšší míře potřebám a přáním lidem s duševním onemocněním, jejich budoucím zaměstnavatelům či spolupracovníkům. Za tímto účelem je využívána rychlá, efektivní a ve světě uznávaná metoda Individual Placement and Support. V rámci projektu bude podpořeno 100 lidí s duševním onemocněním, z toho 60 osob nalezne uplatnění na trhu práce. 

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0002244, priorita OPZ+: 1 Budoucnost práce
Doba realizace: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026
Schválená výše dotace: 4 980 048,28 Kč
Vlastní zdroje FOKUSu České Budějovice: 262 107,80  Kč (povinná spoluúčast)

Zabydlíme Vás na první dobrou 

Doba realizace: 1.9.2022 – 31. 8. 2025

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000143

Projekt navazuje na předchozí projekt s názvem Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Mezi proudy, FOKUS České Budějovice je partnerem projektu.

Cílem je zabydlení 28 klientů/domácností/ bytů v průběhu realizace projektu. Metody práce s klienty projektu vycházejí z přístupu housing first.

Jedná se o rychlé zabydlení osob v bytové nouzi s potřebou komplexní podpory, poskytování podpory s cílem udržení si vlastního bydlení, prevenci ztráty bydlení osob zabydlených v předchozím projektu Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování, který byl zaměřen na stejnou cílovou skupinu.

V neposlední řadě projekt přispívá k realizaci deinstitucionalizace a reformy péče o duševní zdraví aktivitami, které umožní osobám žijícím v psychiatrických nemocnicích získat standardní bydlení. 

 

Osobní automobily pro Komunitní tým 

 

Projekt je zaměřen na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19. Prostřednictvím investice na obnovu a rozšíření vozového parku pro zajištění služeb Komunitního týmu se zvýší kvalita a dostupnost této služby pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním na území okresů České Budějovice a Český Krumlov, kde služba působí. Pořízením a využíváním vozidel s nízkými emisemi CO2 přispěje projekt k přechodu na ekologicky šetrné hospodářství.

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017219
Doba realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2023
Schválená výše dotace: 2 003 489,20 Kč
Vlastní zdroje FOKUSu České Budějovice: 105 446,80 Kč (povinná spoluúčast)  

Československá obchodní banka, a. s., Terénní psychiatrická péče

Cílem je rozšíření týmu odborných pracovníků o terénního psychiatra a navýšení úvazku zdravotní sestře.
V důsledku vážného duševního onemocnění potřebují naši klienti zdravotní služby v domácím prostředí. Podpora pouze ze strany ambulantního psychiatra často nestačí. Chceme klientům poskytnout odbornou a dostupnou pomoc, aby včas předcházeli zhoršení nemoci. Snížit riziko zhoršení zdravotního stavu a sociální situace a předejít dlouhodobým pobytům v psychiatrických nemocnicích. Praxe ukazuje, že taková pomoc je efektivní a účinná. Poptávka po terénní psychiatrické péči je ze strany klientů i jejich blízkých vysoká.
Výše finančního daru: 100 000 Kč
Doba realizace: červen 2022 – květen 2023

 

Blázníš? No a!

Blázníš? No a! je od roku 2005 jedinečným projektem v České republice na poli prevence a destigmatizace duševního onemocnění zejména tím, že se obrací na mladé lidi od 15 let a pomocí interaktivního programu i zprostředkované psychiatrické zkušenosti je přivádí k vnímání duševního zdraví jako důležité součásti lidského života a životní pohody. Smyslem je učit společnost zacházet s duševními nemocemi právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Právě pro dospívající je otázka smyslu života a vlastní identity důležitým tématem. Mnozí mladiství již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí studentům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst. Více o programu ZDE.

 

Ukončené projekty

Ukázka jednoho z ukončených projektů:

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

Projekt se zaměřuje na realizaci kampaně, jejímž hlavním cílem je u cílové skupiny osob (lidé ve věku 25-50 let se středoškolským a vysokoškolským vzděláním s rozhodovací pravomocí) zvýšit znalosti o tématu duševního onemocnění a jeho dopadu do života člověka, i jeho blízkého okolí. Znalost relevantních a nezkreslených informací je klíčová pro změnu postoje (odmítání předsudků), což pak vede ke změně chování (vyhýbání se diskriminaci a stigmatizaci). V rámci projektu se zaměříme zejména na tištěná média, kde je problematika duševního onemocnění často prezentována s negativní konotací. Současný mediální obraz o lidech s duševním onemocněním, který média vytváří, většinou prezentuje tyto osoby jako spíše neinteligentní, potenciální násilníky a osoby, které by neměly samy o sobě rozhodovat. Pouze v 1 % sledovaných článků dostal prostor k vyjádření i člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Proklik na Facebookovou stránku projektu Ti, kterým se vyhýbáme je tady.

Když chceš, tak můžeš... podporovat FOKUS České Budějovice

Není nic jednoduššího, než přispět a pomoci lidem s duševním onemocněním.

Chci pomáhat