Projekty

Aktuálně realizované projekty

Evropská unie

Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování
Cílem projektu je rychlé poskytnutí standardního bydlení nejpotřebnějším a nejzranitelnějším osobám nacházejícím se v bytové nouzi a jeho dlouhodobé udržení. Dále je cílem ověření přístupu Housing First.
Projekt nabízí jedincům, domácnostem či rodinám v bytové nouzi (účastníkům) poskytnutí vhodného standardního bytu a podporu při jeho udržení. Hlavní metodou práce je soubor principů Housing first. Jedná se o poskytnutí bytu bez nutnosti předešlé spolupráce, a to na základě podrobné analýzy potřeb a přání zabydlovaného účastníka. Zároveň platí, že účastníci projektu plní povinnosti nájemního vztahu. Projekt je realizován na území města Č. Budějovice jako jeden z nástrojů Koncepce bydlení v Č.B.
Realizátorem projektu je Statutární město České Budějovice, FOKUS České Budějovice je partnerem projektu.
Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014106
Doba realizace: 1.8.2019 – 30.6.2022

 

                 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, projekt Notebooky a telefony pro podporu lidí s duševním onemocněním v době covidu

Financování nákupu tří notebooků a pěti telefonů. Cílem je pomoc lidem s vážným duševním onemocněním.
Výše nadačního příspěvku: 40 000 Kč
Doba realizace: 14. 12. 2020 – 31. 5. 2021

 

Československá obchodní banka, a. s., Terénní psychiatrická péče
Cílem je rozšíření týmu odborných pracovníků o terénního psychiatra a navýšení úvazku zdravotní sestře.
V důsledku vážného duševního onemocnění potřebují naši klienti zdravotní služby v domácím prostředí. Podpora pouze ze strany ambulantního psychiatra často nestačí. Chceme klientům poskytnout odbornou a dostupnou pomoc, aby včas předcházeli zhoršení nemoci. Snížit riziko zhoršení zdravotního stavu a sociální situace a předejít dlouhodobým pobytům v psychiatrických nemocnicích. Praxe ukazuje, že taková pomoc je efektivní a účinná. Poptávka po terénní psychiatrické péči je ze strany klientů i jejich blízkých vysoká.
Výše finančního daru: 200 000 Kč
Doba realizace: 28. 2. 2020 – 27. 5. 2021

 

Blázníš? No a!
Blázníš? No a! je od roku 2005 jedinečným projektem v České republice na poli prevence a destigmatizace duševního onemocnění zejména tím, že se obrací na mladé lidi od 15 let a pomocí interaktivního programu i zprostředkované psychiatrické zkušenosti je přivádí k vnímání duševního zdraví jako důležité součásti lidského života a životní pohody. Smyslem je učit společnost zacházet s duševními nemocemi právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Právě pro dospívající je otázka smyslu života a vlastní identity důležitým tématem. Mnozí mladiství již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí studentům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst. Více o programu ZDE.

Ukončené projekty

Ukázka jednoho z ukončených projektů:

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME
Projekt se zaměřuje na realizaci kampaně, jejímž hlavním cílem je u cílové skupiny osob (lidé ve věku 25-50 let se středoškolským a vysokoškolským vzděláním s rozhodovací pravomocí) zvýšit znalosti o tématu duševního onemocnění a jeho dopadu do života člověka, i jeho blízkého okolí. Znalost relevantních a nezkreslených informací je klíčová pro změnu postoje (odmítání předsudků), což pak vede ke změně chování (vyhýbání se diskriminaci a stigmatizaci). V rámci projektu se zaměříme zejména na tištěná média, kde je problematika duševního onemocnění často prezentována s negativní konotací. Současný mediální obraz o lidech s duševním onemocněním, který média vytváří, většinou prezentuje tyto osoby jako spíše neinteligentní, potenciální násilníky a osoby, které by neměly samy o sobě rozhodovat. Pouze v 1 % sledovaných článků dostal prostor k vyjádření i člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Proklik na Facebookovou stránku projektu Ti, kterým se vyhýbáme je tady.