Ukončené projekty

Evropská unie

Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování
Cílem projektu je rychlé poskytnutí standardního bydlení nejpotřebnějším a nejzranitelnějším osobám nacházejícím se v bytové nouzi a jeho dlouhodobé udržení. Dále je cílem ověření přístupu Housing First.
Projekt nabízí jedincům, domácnostem či rodinám v bytové nouzi (účastníkům) poskytnutí vhodného standardního bytu a podporu při jeho udržení. Hlavní metodou práce je soubor principů Housing first. Jedná se o poskytnutí bytu bez nutnosti předešlé spolupráce, a to na základě podrobné analýzy potřeb a přání zabydlovaného účastníka. Zároveň platí, že účastníci projektu plní povinnosti nájemního vztahu. Projekt je realizován na území města Č. Budějovice jako jeden z nástrojů Koncepce bydlení v Č.B.
Realizátorem projektu je Statutární město České Budějovice, FOKUS České Budějovice je partnerem projektu.
Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014106
Doba realizace: 1.8.2019 – 30.6.2022

 

         

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, projekt Notebooky a telefony pro podporu lidí s duševním onemocněním v době covidu

Financování nákupu tří notebooků a pěti telefonů. Cílem je pomoc lidem s vážným duševním onemocněním.
Výše nadačního příspěvku: 40 000 Kč
Doba realizace: 14. 12. 2020 – 31. 5. 2021

 

Evropská unie

Individual placement and support II – podpora lidí s duševním onemocněním na trhu práce
Cílem projektu Individual placement and support je podpořit lidi s duševním onemocněním při jejich vstupu na trhu práce. Podpora, kterou nabízíme, je uzpůsobena v co nejvyšší míře jak našim klientům, tak i jejich budoucím zaměstnavatelům či kolegům. Využíváme rychlou, efektivní a ve světě uznávanou metodu Individual placement and support, která je, jak z vlastních zkušeností víme, funkční i v podmínkách České republiky. Základem přístupu je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu správný druh práce, vytvořit vhodné podmínky a je mu poskytnuta správná podpora.
Projekt IPS II navazuje na projekt IPS.
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009163
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2020

 

Nadace ČEZ, grantové řízení Podpora regionů, projekt Terénní psychiatrická péče
Cílem je rozšíření týmu odborných pracovníků o terénního psychiatra a navýšení úvazku zdravotní sestře. Nadační příspěvek použijeme na mzdu zdravotníků.
Výše nadačního příspěvku: 90 000 Kč
Doba realizace: 23. 8. 2019 – 30. 8. 2020

 

Evropská unie

R-ITAREPS – Kompletní program prevence relapsu – Inovační projekt

Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003584
Doba realizace: 7. 12. 2016 – 31. 8. 2019

Cílem projektu bylo ověřit inovovaný nástroj R-ITAREPS.

R-ITAREPS je rozšířenou verzí nástroje ITAREPS, který byl v roce 2002 vyvinut Národním ústavem duševního zdraví. Nástroj je zaměřen na prevenci hospitalizace u lidí trpících schizofrenií. Projekt vycházel z předpokladu, že aktivní a dlouhodobé využívání nástroje bude mít pozitivní dopad na kvalitu života klienta.

Do programu R-ITAREPS byli nově zapojeni i další aktéři – členové komunitního týmu (sociální pracovníci, zdravotní sestry), kteří reagovali v případě zvýšení rizika relapsu intervencí. Zároveň motivovali klienta k setrvání v programu. Kromě toho se v novém řešení počítalo s posílením role klienta (poskytnutím výstupů z programu také klientovi). Usilovali jsme o zvýšení nezávislosti/samostatnosti klientů a jejich rodin a snížení délky a počtu hospitalizací u klientů, což je předpokladem pro zvýšení jejich kvality života a sociální a ekonomickou integraci.

Výstupy z projektu jsou popsány v následujících dokumentech:

· Evaluační plán

· R-ITAREPS – metodika

· Průběžná evaluační zpráva

· Analýza výchozího a cílového stavu

· Závěrečná evaluační zpráva

· Shrnutí sociální inovace

Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na území, kde působí FOKUS České Budějovice. V projektu podpoříme 35 lidí s duševním onemocněním při vstupu na volný trh práce a pro 15 z nich pomůžeme vytvořit vhodná pracovní místa s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.
Cílem je zajištění placené práce v běžných podmínkách, bez dlouhodobého předpracovního tréninku. Individual placement and support je metoda, jejímiž propagátory jsou Prof. Robert Drake v Anglii a Prof. Deborah R. Beckerová v USA. Základem přístupu je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu správný druh práce, vytvořit vhodné podmínky a je mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem.
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002620
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

FOKUS NOVĚ
Projekt je zaměřený na rozvoj naší organizace. Cílem projektu je dosáhnout efektivnějšího fungování, zvýšení finanční stability a rozvoj fundraisingu, zlepšit řízení a péči o lidi v organizaci. Do přípravy i realizace projektu budou průběžně zapojování místní experti na strategické plánování, finanční řízení, fundraising, HR, PR a marketing, kteří nám pomohou s řešením problematických oblastí, které vyplynuly z nezávislé auditní zprávy. Realizací projektu chceme zajistit kvalitní služby pro klienty a být důvěryhodným partnerem pro donátory.
Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002035
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova
Projekt SPOLEČNĚ se zaměřuje na zavedení nového programu podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova. Cílem projektu je podrobně zmapovat situaci cílové skupiny a vytvořit takový program podpory, aby odpovídal specifickým potřebám mladých lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v dětských domovech a zvýšila se tak šance na jejich úspěch při zapojování se do běžného života.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podrobnější informace -ZDE-
Tisková zpráva -ZDE-

Tisková zpráva ze dne 31.1. 2016 -ZDE-

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME
Projekt se zaměřuje na realizaci kampaně, jejímž hlavním cílem je u cílové skupiny osob (lidé ve věku 25-50 let se středoškolským a vysokoškolským vzděláním s rozhodovací pravomocí) zvýšit znalosti o tématu duševního onemocnění a jeho dopadu do života člověka, i jeho blízkého okolí. Znalost relevantních a nezkreslených informací je klíčová pro změnu postoje (odmítání předsudků), což pak vede ke změně chování (vyhýbání se diskriminaci a stigmatizaci). V rámci projektu se zaměříme zejména na tištěná média, kde je problematika duševního onemocnění často prezentována s negativní konotací. Současný mediální obraz o lidech s duševním onemocněním, který média vytváří, většinou prezentuje tyto osoby jako spíše neinteligentní, potenciální násilníky a osoby, které by neměly samy o sobě rozhodovat. Pouze v 1 % sledovaných článků dostal prostor k vyjádření i člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podrobnější informace -ZDE-
Tisková zpráva -ZDE-

Tisková zpráva ze dne 31.1. 2016 -ZDE-

Výstupy ZDE

SÍŤOVÁNÍ: cesta ke změně v přístupu k lidem s duševním onemocněním
Tento projekt realizuje FOKUS České Budějovice společně s partnery FOKUSem Tábor a FOKUSem Písek. Projekt je zaměřený na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním a to prostřednictvím cílených aktivit pro odbornou veřejnost a potenciální zaměstnavatele. V rámci jednotlivých aktivit poskytneme relevantní informace o problematice života osob s duševním onemocněním v kontextu zaměstnávání, sociálního fungování, ochrany práv, rozhodování, vyjednávání apod. Cílem projektu je prostřednictvím naplánovaných aktivit měnit zavedené způsoby uvažování o lidech s duševním onemocněním v kontextu podpory jejich zapojování na pracovní trh. Aktivity jsou realizovány převážně na úrovni bývalých okresů, některé na úrovni Jihočeského kraje. Všechny zainteresované subjekty budou moci využívat specializované stránky projektu, kde budou k dispozici dostupné informace o možnostech práce s lidmi s duševním onemocněním.
Projekt financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Práce – jeden z nástrojů na cestě k zotavení
Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnanosti  a zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním, zejména schizofrenií, kteří mají zájem najít si práci a na získaném místě se udržet. Cílem projektu je zajistit pro lidi s duševním onemocněním motivovaným k návratu na trh práce Komplexní specializovaný program, který jim umožní navrátit se na trh práce a pracovní místo si udržet. Projekt je zaměřen na efektivní propojení stávajících způsobů práce s lidmi s duševním onemocněním a zkušeností získaných ze zahraničí.
Tento projket je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Podpora osob s duševním onemocněním – Komunitní tým
Projekt reaguje na situaci lidí s duševním onemocněním, kteří žijí často osamoceni, nemoc jim brání vykonávat samostatně běžné činnosti, onemocnění tak často snižuje kvalitu jejich života. Smyslem projektu je pomoci těmto lidem na cestě k zotavení, podporovat u nich rozvoj kompetencí pro aktivní život, umožnit jim najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, dovednosti a zájmy. Cílem projektu je udržet dostupnost služby Komunitní tým pro osoby s duševním onemocněním.
Projekt je spolufinancován z grantového programu Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb.

Podpora osob s duševním onemocněním – Komunitní tým – Český Krumlov
Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby Komunitní tým lidem s duševním onemocněním na území města Český Krumlov a okolí. Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb. Cílem služby je posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti.
Projekt podpořilo město Český Krumlov v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov.

Sociální rehabilitace České Budějovice
Cílem projektu je udržet službu sociální rehabiltace – Komunitní tým, jejímž smyslem je podporovat lidi s duševním onemocněním ve všech oblastech jejich života (rodinné, partnerské vztahy, vazby v místě, kde klient sociální služby žije), dála v oblasti bydlení, při hledání vhodného zaměstnání (s ohledem na schopnosti a preference klienta), dále finanční poradenství a zvládání života s nemocí.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.

Sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněním – Český Krumlov
Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny lidem s duševním onemocněním ve městě Český Krumlov. Služba nabízí jak skupinové aktivity, tak i aktivity, které vedou k nácviku dovedností spojených se soběstačností a pravidelné aktivity, které umožňují rozvoj kompetencí potřebných k návratu na trh práce nebo k udržení „běžného“ způsobu života.
Sociálně terapeutickou dílnu pro osoby s duševním onemocněním podpořilo město Český Krumlov v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov.
Přehled monitorovacích indikátorů -ZDE-

Sociálně terapeutická dílna – České Budějovice
Cílem projektu je udržení služby sociálně terapeutické dílny jejímž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních dovedností a návyků. V rámci poskytování sociální sluýby sociálně terapeutické dílny se zaměřujeme u klientů na rozvoj těch dovedností a kompetencí, které potřebují pro uplatnění na volném, popřípadě chráněném trhu práce.
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Přehled monitorovacích indikátorů -ZDE-

Komunitní tým na území ORP Prachatice
V roce 2014 plánujeme sůlužbu Komunitní tým poskytovat jak terénní, tak i ambulantní formou na celém území ORP Prachatice. Celkově předpokládáme, že v měsících leden – listopad zajistíme 100 hodin přímé práce s klienty z Prachaticka.

Edukační aktivity – jeden z rehabilitačních nástrojů pro osoby s duševním onemocněním
Projekt je zaměřen na zvyšování informovanosti lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých o průběhu nemoci, léčbě a prevenci relapsu. Cílem projektu je prostřednictvím preventivně – edukačního programu zlepšit znalosti a dovednosti cílové skupiny při zvládání života s duševním onemocněním. Program v konečném důsledku pomáhá předejít relapsům onemocnění, zlepšuje situaci a komunikaci s blízkými osobami a tím přispívá k lepšímu zvládání života s onemocněním. Edukační aktivity proběhly v květnu a červnu 2014 a jsou naplánovány na září a říjen 2014.
Tento projekt je financován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Podpora zdravotnického zařízení
Projekt se zaměřuje na zajištění zdravotní péče, na možnosti efektivní spolupráce mezi sociálními, zdravotními a návaznými službami na území města České Budějovice, zejména pak možnosti spolupráce mezi Nemocnicí ČB, ambulantními psychiatry a terénními službami poskytovanými občanským sdružením FOKUS České Budějovice
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora rozvoje sociálního podnikání na Českobudějovicku
FOKUS České Budějovice plánuje v roce 2014 zahájit podnikatelskou činnost formou sociálního podnikání. Cílem projektu je zpracovat podklady nezbytné pro úspěšný rozjezd podnikání a navázat spolupráci s Úřadem práce a společností ASA (konkrétně se to bude týkat možnosti využívání kontejnerů na textil pro potřeby second handu). V rámci projektu bude zpracován podnikatelský plán – marketingový plán – standardy sociální firmy – popis struktury služeb zaměstnanosti (možnost využití nástrojů pracovní rehabilitace a dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti).
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Týdny obyčejného šílenství 2014
V roce 2014 se jedná již o 7. ročník tradiční akce pořádané v rámci Týdnů duševního zdraví, zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice duševních nemocí, o možnostech prevence těchto onemocnění a o smyslu mentální hygieny. Akce se již tradičně koná na podzim v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Součástí je v tomto roce výtvarně pojatá kampaň s prvky street artu, na které se budou, ve spolupráci s profesionálními výtvarníky, podílet lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Týden obyčejného šílenství 2014 podpořilo město Český Krumlov v rámci programu podpory kultury města Český Krumlov v roce 2014. Projekt je spolufinancován v rámci grantového programu Jihočeského kraje Podpora kultury. Projekt je dále spolufinancován Ministerstvem zdravotnictví.

Informační kampaň – Mlčeti stříbro, mluviti zlato!
Kampaň se zaměřuje zejména na téma komunikace většinové společnosti a lidí s duševním onemocněním.
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje
Více informací naleznete -ZDE-

Individuální podpora lidí s duševním onemocněním
Cílem projektu je udržet dostupnost služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí a z Českého Krumlova a z okolí, kterým v důsledku jejich duševního onemocnění hrozí sociální vyloučení, poskytnout jim podporu a pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při nalézání cesty k lidem a do společnosti.
Projekt je financován z GP Podpora terénních sociálních služeb Jihočeského kraje.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II
Od 1. 4. 2013 realizujeme v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II sociální službu sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze SR ČR.

Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje
FOKUS Tábor ve spolupráci s FOKUSem České Budějovice začal letos v lednu realizovat projekt, který zajistí další rozvoj komunitní práce (Case managementu) pro lidi s duševním onemocněním na území zasahující dvě třetiny Jihočeského kraje.
Do poloviny roku 2015 tak budou moci lidé s duševním onemocněním využívat služeb Case managerů – pracovníků komunitních týmů, kteří je budou podporovat při hledání práce, řešení problémů spojených s bydlením, financemi a hlavně nabídnou emoční podporu jim a v případě potřeby i jejich blízkým.
Komunitní tým v rámci projektu začne pracovat na území obcí s rozšířenou púsobností Tábor, České Budějovice a Český Krumlov (zejména v menších obcích), dále v Jindřichově Hradci, Soběslavi, Dačicích, Týně nad Vltavou, Kaplici, Trhových Svinech a Třeboni.
Projekt Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Více se dočtete -ZDE-
Průběžné informace naleznete -ZDE-

Progres!
Projekt reaguje na plánované změny v péči o lidi s duševním onemocněníl, které předpokládají větší důraz na terénní práci Komunitních týmů a na poskytování sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním přímo v místě kde žijí. To s sebou nese vyšší nároky na odbornost, vzdělání a dovednosti lidí, kteří poskytování sociálních služeb tohoto typu zajišťují. Projekt počítá se vzděláváním sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků realizátora projektu FOKUSu České BUdějovice a partnera projektu FOKUSu Tábor. Celkem projde vzděláváním 25 pracovníků realizátora a partnera projektu v 90 kurzech a 3 stážích.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Průběžné informace naleznete -ZDE-

Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí
Cílem projektu je pilotní ověření možnosti zajistit zdravotní péči pro lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Ze šetření prováděných v rámci projektu Inovace služeb pro osoby s psychickým onemocněním z roku 2012 vyplývá, že oslovení ambulantní psychiatři by měli zájem o využití služeb terénní zdravotní sestry u svých pacientů, zejména v oblastech zajištění lékového managementu, aplikace depotních injekcí a zajištění dohledu nad výživou. Službu ověříme u 10 klientů o. s. FOKUS České Budějovice.

Destigmatizační kampaň zaměřená na duševní nemoci
Cílem projektu je zvýšení informovanosti obyvatel města České Budějovice o nepravdivosti nějterých mýtů spojených s duševním onemocněním. Tabuizace tématu duševních nemocí může často vést k tomu, že se nemocní stydí mluvit o svých problémech nebo vyhledat odbornou pomoc. Stigmatizace se navís netýká jen nemocného, ale obvykle celé rodiny.
Projekt je financován z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti.

Udržení služby sociální rehabilitace
Smyslem projektu je umožnit lidem, kterým psychické onemocnění mnohdy zásádním způsobem snižuje kvalitu života, najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, získat možnost strukturovat a naplnit volný čas, něco nového se naučit.
Služba je zaměřena především na individuální práci s klienty (ambulantně i v jejich přirozeném prostředí). Práce je založena na vztahu partnerství – spojenectví, jako základní součástí zpravidla dlouhodobé spolupráce. Služba umožňuje setrvání člověka s duševním onemocněním v jeho běžném prostředí, vlastním bytě, podporujeme klienty při hledání pracovního uplatnění.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.

Jak se dostat ven z bludného kruhu – aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce
Předkladatelem projektu je občanské sdružení FOKUS Písek. FOKUS České Budějovice, je partnerem projektu.
Projekt by měl přispět k opětovnému zařazení účastníků do běžného života a na trh práce pomocí komplexu diagnostických, stimulačních, vzdělávacích, poradenských a doprovodných aktivit. Realizace bude probíhat po dobu 20 měsíců od září 2011 do dubna 2013.
Do projektu vstoupí minimálně 15 účastníků. Po absolvování diagnostických a stimulační aktivit bude, na základě projeveného zájmu, vybráno 12 účastníků, kteří projdou vzdělávacími aktivitami, a bude jim nabídnuta pomoc při vyhledávání zaměstnání nebo budou umístěni na 4 podpořená pracovní místa.

Udržení služby sociální rehabilitace
Projekt reaguje na situaci osob, kterým psychické onemocnění mnohdy zásadním způsobem snižuje kvalitu života, bývají bezradní, obtížně se přizpůsobují změnám, jsou citliví i k minimálnímu stresu. Jeho smyslem je umožnit těmto lidem najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, získat možnost strukturovat a naplnit volný čas, něco nového se naučit.
Ambulantní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje jak individuální tak skupinovou práci s uživateli – Program denních aktivit, činnosti zaměřené na trénink paměti, koncentrace a pozornosti, porozumění informacím, posilování vůle, nácvik sociálních dovedností, které umožňují samostatný život (vaření, nákupy, finanční rozpočet), základy počítačové gramotnosti, sociální poradenství, zprostředkování informací a dalších veřejných služeb.
Terénní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí uživatele. Je založena na vztahu partnerství – spojenectví, jako základní součásti spolupráce. Pracovník je jak partner uživatele, tak koordinátor péče. Sociální rehabilitace je klíčovou službou pro lidi s duševním onemocněním a svým významem je srovnatelná se službou osobní asistence pro osoby s jiným zdravotním postižením.
Statutární město České Budějovice projekt podpořilo v rámci Dotačního programu na podporu sociální oblasti v r. 2011 částkou 300 tis. Kč.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.

Aktivizace a podpora lidí s duševním onemocněním
Smyslem projektu je umožnit lidem s duševním onemocněním najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, získat možnost strukturovat a naplnit volný čas, něco nového se naučit, získat zázemí pro seberealizaci v rámci pracovně-tvořivých činností.
Ambulantní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje jak individuální tak skupinovou práci s uživateli – Program denních aktivit, činnosti zaměřené na trénink paměti, koncentrace a pozornosti, porozumění informacím, posilování vůle, nácvik sociálních dovedností, které umožňují samostatný život (vaření, nákupy, finanční rozpočet), základy počítačové gramotnosti, sociální poradenství, zprostředkování informací a dalších veřejných služeb.
Součástí projektu je také osvětová činnost, která směřuje jak k cílové skupině – besedy na téma péče o duševní zdraví, sociálně a pracovně právní problematika, finanční gramotnost, tak k široké veřejnosti – akce v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Projekt je realizován v Českém Krumlově, Nad Nemocnicí 424. Je podpořen z dotačního Programu podpory sociálních služeb – Komunitní plán v částce 75 tis. Kč.
Tento projekt je spolufinancován městem Český Krumlov.

Indiviuální podpora lidí s duševním onemocněním
Projekt reaguje na situaci lidí s duševním onemocněním, kteří žijí často osamoceni, jejich nemoc je připraví o kompetence vykonávat samostatně běžné činnosti. Smyslem projektu je pomoci jim najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, něco nového se naučit nebo znovu získat předešlé dovednosti, poskytnout jim podporu při využívání běžných služeb.
Terénní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí uživatele. Je založena na vztahu partnerství – spojenectví, jako základní součásti spolupráce.

Volnočasové aktivity pro lidi s duševním onemocněním
Projekt reaguje na potřeby osob s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí smysluplně naplnit volný čas. Součástí projektu jsou tyto aktivity: PILINY, kondiční výuka jazyků, Setkání s literaturou a také rehabilitační pobyt.
Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci grantového programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Individuální podpora lidí s duševním onemocněním
Projekt je realizován na českobudějovicku a českokrumlovsku a zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí klienta. Součástí projektu jsou tyto aktivity: poradenství, doprovod, vyjednávání, zprostředkování dalších služeb, pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí a další dle individuálních potřeb klienta.
Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci grantového programu Podpora terénních sociálních služeb.

Příležitost ke změně
V roce 2010 byl podpořen projekt Příležitost ke změně, který má za cíl zvýšit dostupnost a kvalitu služby sociální rehabilitace pro osoby, kterým, v důsledku jejich chronického duševního onemocnění hrozí sociální exkluze a umožnit těmto osobám zlepšit kvalitu života a zvýšit šance na uplatnění se na trhu práce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt bude realizován od června 2010 do května 2013. Více informací o projektu naleznete -ZDE-

Most do budoucnosti
FOKUS České Budějovice je partnerem vzdělávacího projektu Most do budoucnosti, který realizuje Fokus Písek. Cílem je podpora klientů při přípravě na zaměstnání a jejich uplatnění na trhu práce. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen v únoru 2010 a potrvá do srpna 2011. Více informací o projektu naleznete -ZDE-.

Udržení a rozvoj služby Sociální rehabilitace
Cílem projektu je udržet a rozšiřovat nabídku sociálně rehabilitačních aktivit zaměřených na obnovu, rozvoj a posilování osobních kompetencí lidí s duševním onemocněním podle individuálních potřeb těchto osob. Realizací projektu je umožněno zachovat službu sociální rehabilitace pro osoby s duševní nemocí ve městě České Budějovice. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Udržení a rozvoj služby Sociálně terapeutické Dílny
Cílem projektu je zachovat nabídku činností, které jsou součástí služby sociálně terapeutické dílny, rozšířit provozní dobu dílny na 5 dní v týdnu a zlepšit zázemí pro uživatele služby dovybavením odpočinkového prostoru. Díky projektu je umožněno zachování a rozvoj služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševní nemocí ve městě České Budějovice. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Tréninkový program – bydlení
V rámci sociální rehabilitace realizujeme tréninkový program – bydlení. Garsonka, kterou jsme získali do pronájmu od Statutárního města České Budějovice a za pomoci Správy domů a z části svépomocí vybavili a upravili, slouží k tréninku samostatnosti a soběstačnosti v oblasti bydlení. Uživatel/ka našich služeb, který/á se do programu zapojí, má zde možnost vyzkoušet si jak zvládne vést samostatně domácnost, hospodařit, strukturovat denní čas. Po celou dobu účasti v programu mu/jí je poskytována podpora a pomoc při tréninku dovedností spojených se samostatným bydlením tak, aby se zvyšovaly jeho/její kompetence v této oblasti. Zároveň je poskytována podpora, směřující například k nalezení práce a bydlení na běžném trhu.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Udržení a rozvoj sociálních služeb
Cílem projektu je zachovat nabídku činností, které jsou součástí poskytované sociální služby, rozšířit jí o další aktivity umožňující uživatelům dále rozvíjet jejich dovednosti a znalosti. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Rozšíření terénní služby pro klienty DPS České Budějovice
Cílem projektu je rozšířit poskytování terénní formy služby sociální rehabilitace na klienty DPS, poskytnout dlouhodobou a intenzivní pomoc a podporu nácviku zvládání péče o vlastní osobu a domácnost lidem s duševním onemocněním. Umožnit těmto lidem využívat veřejné služby nebo jim nabídnout bezpečný prostor pro navazování sociálních kontaktů. Projekt je realizován ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Vzděláním ke kvalitě
V rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2008 jsme získali dotaci ve výši 30 000 Kč na projekt Vzděláním ke kvalitě. Cílem projektu bylo vzdělávání zaměřené na zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti poskytování služeb lidem s duševním onemocněním a nových tvořivých technik umožňujících zpestření nabídky pracovních a tvořivých aktivit pro naše uživatele.

Když chceš, tak můžeš... podporovat FOKUS České Budějovice

Není nic jednoduššího, než přispět a pomoci lidem s duševním onemocněním.

Chci pomáhat