Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby – BYDLENÍ K-PAX

Aktuální ceník, žádost o chráněné bydlení a vzor smlouvy najdete na tomto odkazu. 

Kdo uzavírá Smlouvu  

Proces uzavírání smlouvy o poskytování služby vede a zodpovídá za něj sociální pracovník.  Zájemce o službu se procesu uzavírání smlouvy účastní osobně. Ve výjimečných případech (zájemce s omezenou svéprávností smluv, zájemce o to projeví zájem) se jednání účastní také další osoba (opatrovník, rodinný příslušník, blízká osoba, atd.). 

Smlouvu podepisuje ředitel organizace. 

Kdy se uzavírá Smlouva 

K uzavření smlouvy může dojít ve chvíli, kdy je zřejmé, že zájemce patří do cílové skupiny, služba má volnou kapacitu, zájemce má dostatek informací o službě, aby se mohl rozhodnout o jejím využití, zájemce si stanovil osobní cíl a společně s pracovníkem se dohodli na způsobu spolupráce.   

Kde se uzavírá Smlouva  

Schůzka k uzavření smlouvy se může konat v prostorách služby nebo jinde dle potřeb zájemce. 

Jak se uzavírá Smlouva 

Pracovník nechá zájemce, aby si pročetl návrh smlouvy o poskytování služby. Se zájemcem projedná obsah Smlouvy, otázkami zjišťuje, zda zájemce rozumí všem jejím ustanovením. Dále spolu projdou veškeré přílohy Smlouvy. 

Pracovník zájemce informuje, že má možnost podat připomínku nebo námět, stěžovat si na poskytované služby, a poskytne mu informace, jakým způsobem postupovat.  

Pracovník informuje zájemce o pravidlech pro plánování služby, přidělení klíčového pracovníka a možnosti a podmínkách jeho výměny.  

Pracovník se se zájemcem dohodne na intervalu společných schůzek a způsobu setkávání.  

V případě, že v průběhu uzavírání smlouvy nastane situace, kdy pracovník musí z důvodu uvedených v zákoně, odmítnout uzavřít smlouvu, postupuje podle pravidel pro odmítnutí zájemce o službu v souladu s jednáním se zájemcem o službu.  

Pracovník vytiskne 2x Pravidla a Ceník, z toho jednu kopii předá zájemci a druhou podepsanou klientem uloží do složky.  

Po uzavření smlouvy pracovník, který nového klienta přijímal, zodpovídá za předání informací o klientovi při nejbližší příležitosti/poradě BYDLENÍ K-PAX celému týmu.