Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby – Komunitní tým

Kdo uzavírá smlouvu  

Proces uzavírání smlouvy o poskytování služeb Komunitního týmu vede a zodpovídá za něj pracovník Komunitního týmu.  Zájemce se procesu uzavírání smlouvy účastní osobně. Ve výjimečných případech (zájemce je omezen na svéprávnosti v oblasti uzavírání všech smluv bez ohledu na charakter, zájemce o to projeví zájem) se jednání účastní také další osoba (opatrovník či zákonný zástupce zájemce, rodinný příslušník, blízká osoba, podpůrce). S nezletilým zájemcem se postupuje obdobně. 

Kdy se uzavírá smlouva 

K uzavření smlouvy může dojít ve chvíli, kdy je zřejmé, že zájemce patří do cílové skupiny (např. vyjádření ošetřujícího lékaře, navázání kontaktu na Psychiatrickém oddělení), Komunitní tým poskytuje službu, o kterou zájemce žádá a má volnou kapacitu, zájemce má dostatek informací o možnostech podpory, zájemce si stanovil osobní cíl a společně s pracovníkem se dohodli na způsobu spolupráce (tzn. je vytvořen Individuální plán).  

Kde se uzavírá smlouva  

Schůzka k uzavření smlouvy se může konat v prostorách organizace nebo jinde dle potřeb zájemce. 

Forma uzavřené smlouvy 

Smlouvu lze uzavřít ústně nebo písemně.  

POSTUP UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY 

V případech, v nichž proces uzavírání smlouvy nenavazuje bezprostředně na jednání se zájemcem, pracovník znovu zájemci zopakuje základní informace o poskytované sociální službě Komunitní tým (v rozsahu jednání se zájemcem) a dále postupuje dle níže uvedeného postupu. 

Nebyl-li podepsán formulář Dojednání o ochraně osobních a citlivých údajů již při jednání se zájemcem, pracovník požádá zájemce o podpis. 

Pokud se pracovník se zájemcem dohodli na způsobu využívání služby a na míře podpory, mohou přistoupit k samotnému uzavření smlouvy. Pracovník se zeptá zájemce, zda chce uzavřít smlouvu ústně nebo písemně.  

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

A) Uzavření smlouvy ústně

Pracovník odpovídá za seznámí zájemce s obsahem smluvního vztahu (smluvní strany, účel a předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran – je uvedeno v Informační brožuře, kterou dostal zájemce od pracovníka v průběhu Jednání se zájemcem). Zápis o uzavření ústní smlouvy pracovník založí do složky klienta (v případě, že o to klient požádá, poskytne mu kopii zápisu – vytiskne, případně jiných vhodným způsobem – fotografie na mobil).

B) Uzavření smlouvy písemně 

Pracovník nechá zájemce, aby si pročetl návrh smlouvy o poskytování služeb KoT. Zápis z jednání o uzavření ústní smlouvy podepisuje pracovní Jedno vyhotovení písemné Smlouvy založí pracovník do složky klienta, druhé obdrží klient.

Pracovník se zájemcem projedná obsah smlouvy, otázkami zjišťuje, zda zájemce rozumí všem jejím ustanovením.  

Pracovník zájemce informuje, že má možnost podat připomínku nebo námět, stěžovat si na poskytované služby, a poskytne mu informace, jakým způsobem postupovat.  

Pracovník informuje zájemce o pravidlech pro plánování služby, přidělení klíčového pracovníka a možnosti a podmínkách jeho výměny.  

Pracovník se se zájemcem dohodne na intervalu společných schůzek a způsobu setkávání. 

Pracovník přikročí k podpisu písemné smlouvy nebo sepsání zápisu z jednání o uzavření ústní smlouvy. Pracovník se zeptá zájemce, zda rozuměl všem informacím, zda je vše v pořádku a navrhne podpis smlouvy / vyplní zápis o uzavření ústní smlouvy. Písemnou smlouvu podepisují oba účastníci jednání. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud si zájemce nepřeje jinak. 

V případě, že v průběhu uzavírání smlouvy nastane situace, že pracovník musí z důvodu uvedených v zákoně, odmítnout uzavřít smlouvu, postupuje podle pravidel pro odmítnutí zájemce v souladu s výše uvedeným Jednání se zájemcem.